سایر

سایر

هر میهمانی غیر از ظروف معمول پذیرایی، یک سری ظروف دیگر نیز نیاز دارد که به هنگام سرو مورد نیاز قرار می گیرند. از این موارد می توان به ست انارخوری، یخدان، سس خوری، بستنی خوری و اردو خوری اشاره نمود. این ظروف به هنگام خرید عموما از قلم می افتند و تا وقتی که موقعیت کاربردی آنها رخ ندهد، کسی به فکر تهیه آن ها نمی افتد. در این قسمت، شوش مال ظروفی را به شما پیشنهاد می کند که تکمیل کننده میزبانی شما خواهد بود.